Archive for the ‘TẢN MẠN-SUY TƯ’ Category

Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 29/04/2014

Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/02/2014

Noel: Gửi những Giêsu sau song sắt nhà tù cộng sản

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/12/2013

Thưa toàn thể thế giới: Chúng mày chỉ là những thằng ngu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/12/2013

Thế đảng, nhìn qua những đám tang

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/12/2013

Sáng kiến!

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Cái chân hương lý, cái ghế nhân quyền

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 221 other followers