Archive for Tháng Mười, 2008

LẠI SUY NGHĨ TỪ MỘT BÀI BÁO

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 23/10/2008

Tưởng ai, hóa ra lại Nguyễn Năng An

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 23/10/2008

MỘT VỊ LÃNH ĐẠO CÓ TẦM CỠ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/10/2008

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 230 other followers