Archive for Tháng Năm, 2009

Đã có bán độ trước diễn đàn Quốc hội?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/05/2009

Ông Nguyễn Trọng Tỵ: già cả lú lẫn hay đang hợm mình?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 02/05/2009

Trọng nghĩa hay trọng tiền?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/05/2009