Archive for Tháng Năm 2nd, 2009

Ông Nguyễn Trọng Tỵ: già cả lú lẫn hay đang hợm mình?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 02/05/2009