Archive for Tháng Một, 2010

Tâm thư tạ ơn của J.B Nguyễn Hữu Vinh

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 30/01/2010

Dong Chiem is becoming a “Mount of Crosses”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 21/01/2010

Công an TPHN triệu tập ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lần thứ 2

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/01/2010

The Vietnam News Agency denies Dong Chiem repression and attacks AsiaNews

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/01/2010

Ấm áp tình thương yêu trong mầu nhiệm Hiệp Thông

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/01/2010

Dong Chiem is becoming a “Mount of Crosses”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2010