Archive for Tháng Năm, 2010

Vài lời khi rỗi rãi về những bức thư nhận được

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/05/2010

VIETNAM: Archbishop of Hanoi, Msgr. Joseph Ngo Quang Kiet (57), replaced.

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/05/2010

Thánh lễ đón Đức Tân TGM Phó Hà Nội với những nét lạ lùng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/05/2010

Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 04/05/2010