Archive for Tháng Năm, 2010

Vài lời khi rỗi rãi về những bức thư nhận được

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 19/05/2010

VIETNAM: Archbishop of Hanoi, Msgr. Joseph Ngo Quang Kiet (57), replaced.

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/05/2010

Thánh lễ đón Đức Tân TGM Phó Hà Nội với những nét lạ lùng

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 08/05/2010

Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 04/05/2010

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers