Archive for Tháng Năm 8th, 2010

Thánh lễ đón Đức Tân TGM Phó Hà Nội với những nét lạ lùng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/05/2010