Archive for Tháng Tám, 2010

Cồn Dầu ký sự: – Kỳ III: Thực tế với giáo dân Cồn Dầu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/08/2010