Archive for Tháng Mười, 2010

Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 26/10/2010

“Cụ rùa” Hồ Gươm linh thiêng và ngón thông tin tuyên truyền

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/10/2010

Nhất! Còn thú vui kia sao chẳng vẽ?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/10/2010