Archive for Tháng Tư 11th, 2011

Giáo xứ Hàm Long, nổi lửa cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/04/2011