Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 09/02/2012

Cống Rộc diễn ca

(Nhại Kiều)

Rằng hay thì thật là hay
Xem ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào.

Kiều

Cống Rộc diễn ca

Một mình đắp cả biên thùy

Tin rằng có lão Văn Vươn

Mấy chục năm vốn mười phân hồ đồ.

Một tay gây dựng cơ đồ

Bấy lâu lấn biển, đắp đê một mình!

Tiếng vang về tới Hải Thành,

Lòng tham thức dậy, quan rình xem sao

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,

Vào luồn ra cúi công hầu chẳng nghe?

Một mình đắp cả biên thùy,

Sức người đọ biển làm gì được nhau?

Chọc trời khuấy nước mặc dầu,

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?

***

Từ ngày em bước ra đi, Trước: lý lịch giả nay thì bá vương

Nhân khi sa đọa vui vầy,

Thong dong Hiền kể sự ngày hàn vi:

– Từ ngày em bước ra đi,

Trước: lý lịch giả, nay thì bá vương

Anh em giờ đã đàng hoàng,

Nhưng còn ân oán đôi đàng chưa xong.

Cái vùng Cống Rộc ở trong

Ngày xưa biển nước, vàng ròng hôm nay

Thằng em ấp ủ bấy nay

Làm sao cướp được, phen này đầy lưng.

Đại Ca nghe nói thủy chung,

Lòng tham nổi dậy, đùng đùng sấm vang.

Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng,

Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao .

Đại Ca nghe nói thủy chung, Lòng tham nổi dậy, đùng đùng sấm vang.

Ba quân chỉ ngọn cờ đào

Tiến về Tiên Lãng, tìm vào Vinh Quang

Mấy anh em họ Đoàn Văn

Chiếu danh tầm nã bắt liền hỏi tra .

Công xa có sẵn đưa qua,

Đàn bà con trẻ, cả nhà bắt luôn.

Em dâu, cháu họ, người thân

Cũng sai lệnh tiễn lôi lên huyện ngồi.

Loa tay kể tội một hồi,

Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy!

Lòng người thù hận gớm ghê,

Nhanh thay, một loáng kéo về tận nơi.

***

Biên phòng, cơ động, chó, người… khiếp ghê.

Quân trung gươm lớn giáo dài,

Biên phòng, cơ động, chó, người… khiếp ghê.

Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi,

Súng đầy mặt đất, lính thì chật sân.

Đại Ca đứng giữa trung quân,

Công an, cơ động, vây quanh đứng, ngồi.

Tiên nghiêm lệnh mới dứt lời

Chó thì tháo mõm, người thời tiến lên…

Bỗng đâu, rơm rạ bay lên,

Xé tai tiếng nổ, đất liền rung rinh

Lính thì toàn loại kiêu binh

Hò nhau: Đứng lại, trúng mìn là ngu,

Phen này ông lớn trả thù

Nhà: Đem san phẳng, người: Tù mọt xương.

***

Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run

Đại Ca lập cập bên đường

Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run

Hiền rằng: Nghĩa trọng nghìn non

Đồ Sơn, đêm ấy anh còn nhớ không?

Anh em đã hứa một lòng

Bọn em đâu dám phụ lòng ân nhân

Đô cả xấp, vàng cả cân

Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là

Bọn này quỷ quái tinh ma
Phen này phải đánh cho chừa mặt nhau

Cướp cả đầm trước, đầm sau

Đầm nông cũng cướp, hồ sâu cũng lùa

***

Đại Ca trông mặt bấy giờ

Dưới chân chừng đã như mưa ướt dầm

Lòng riêng thì sợ khôn cầm

Nhỡ đâu mà lại tiêu nhầm vài em…

***

Một dàn hoa cải bắn lên

Hạ ngay sáu chú nằm rên giữa trời

Đại Ca ruột rối bời bời

Định chuồn, Hiền vội lại mời lên trên

Dắt tay mở mặt cho nhìn:

Công an bốn chú, biên phòng một đôi.

Nhỡ khi lỡ bước sẩy vời

Ngàn vàng chưa dễ đền bồi tử thương

– Nghìn vàng gọi chút lễ thường

Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân?

Đại Ca, trông mặt tần ngần,

Nửa phần khiếp sợ, nửa phần muốn lui .

Hiền rằng: Xin hãy rốn ngồi,

Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!

Kíp truyền: “Tiêu diệt trả thù”,

Đạn như trấu vãi, mìn ùa ném ra.

Bờ đê ông ổng tiếng loa:

Chính danh chủ trại tên là Văn Vươn.

Bây giờ đã biết sợ chưa?

Liệu mà bỏ súng, nếu chưa chầu Trời

Tiếng loa gào thét một hồi

Trong nhà im ắng, không lời kêu than

Hiền rằng: Đừng có thi gan,

Càng chống cự lắm càng oan trái nhiều!

Vợ Vươn hồn lạc phách xiêu,

Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca:

Chị em tôi, phận đàn bà

Cũng như thiên hạ, chỉ ra đứng nhìn

Thấy các bác bắn mà kinh

Chắc là chết hết, vẫn rình bắn theo.

Đầm em, em quý em yêu

Của riêng chưa dễ ai chiều cho ai

Trót đà gặp phải chông gai

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?

Đại Ca: Không nói lằng nhằng

Bắt cho bằng hết, đánh cho rụng rời

Đánh cho tàn tạ cuộc đời

Đánh cho thiên hạ biết người nhỏ nhen

Vườn không, nhà trống thì nên

Giật mìn sập xuống ủi liền san ngay.

Còn ngôi nhà ở bên đây

Chúng mày phóng hỏa, đốt ngay xem nào

Biển xanh, gió lộng trời cao

Hai người khoái chí, nhìn nhau cả cười.

***

Trên đê đông đặc những người

Bắt hai con mụ, đứng ngồi trên đê

Còng luôn số 8 mang về

Vừa đi, vừa đánh, tái tê thân hình.

Máu rơi, thịt nát, tan tành

Ai ai trông thấy, hồn kinh phách rời

Hiền rằng: Đừng có kêu trời

Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta

Mấy người dám cưỡng lệnh ta

Nếu không nộp đất, kêu mà ai thương

Ba quân đông mặt pháp trường,

Thanh thiên, bạch nhật rõ ràng cho coi .

Hiền rằng: Kế hoạch định rồi

Cá tôm bắt hết, gia tài tịch luôn

Hai bà đau đớn kêu oan,

Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày.

Một sân lầm cát đã đầy,

Gương lờ nước thủy mai gầy khúc nhôi.

***

Việc Hiền báo phục vừa rồi,

Ác nhân, thất đức thấu trời từ bi.

Dân rằng: Quan chức nhất thì,

Hết quan đã dễ mấy khi bàn hoàn.

Rồi đây bèo hợp mây tan,

Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu!

Đại ca rằng: Chẳng bao lâu,

Trong xà lim lại gặp nhau đó mà.

Nhớ ngày hành lạc phương xa,

Gặp anh em cậu vốn là cố tri.

Bảo cho hội ngộ chi kỳ,

Năm nay là một nữa thì ba năm.

Mới hay tiền định chẳng lầm,

Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau .

Còn nhiều ân ái với nhau,

Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?

Hiền rằng: Tiền định tiên tri,

Đại Ca đã dạy ắt thì chẳng sai .

Mai sau vật đổi sao dời,

Chúng ta chấp nhận cả đời chung thân.

Những điều ác đức, ác nhân

Đại Ca còn gấp mười lần bọn tôi.

Triều đình riêng một góc trời,

Võ biền nhưng muốn rạch đôi sơn hà.

Mai sau bão nổi can qua

Đại ca thất thế, lại ra vét hồ.

Đại ca nghe nói tỉnh khô:

Đời tao, tao tính, đợi chờ chi ai

Miễn là tiền bạc đầy tay

Kể chi phúc đức, kệ ngày hôm sau

Cháu con nó tự nuôi nhau

Cần chi phúc phận, cứ giầu là hơn.

Mác – Lê đã dạy nghìn lần:

Vật chất có trước, tinh thần có sau.

Dân tình mở miệng với tao

Ở tù rục xác, lấy đâu báo thù

Thủ tướng có mắt như mù

Đảng thì cũng loại bú dù, sợ chi

Nói rồi cao hứng lâm li:

Đảng ta vĩ đại sợ gì ai đâu.

Song Hà

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/c%E1%BB%91ng-r%E1%BB%99c-di%E1%BB%85n-ca/


Trả lời

 1. WOW!!!

  Hoan hô Cụ JB Nguyễn Hữu Vinh. Quả thật JB làm thơ hay đáo để…
  Khâm phục Thi Hào Nguyễn Du thời đại…JBNHV.

 2. Rất hay! J.B Nguyễn Hữu Vinh ơi, xin nhại Kiều cùng V:

  Đầy đầm vang tiếng ruồi xanh,
  Rụng rời xe, súng, tan tành nhà xây…
  Tính rồi lót đó, luồn đây,
  Giá có nhiều tỉ…vụ này sẽ xong!
  Nếu không chỉ có mọt gông,
  Chính quyền đã quyết là không sợ gì!
  Đừng lầm, với tưởng một khi…
  Trên cao trông xuống, ấy thì còn lâu!
  Cái ngày cử tri bán…bầu,
  Hứa hẹn đủ thứ, còn sau thì lờ!
  Dân đừng hy vọng, mộng mơ
  “còn mình còn đ”…nên chờ hơi lâu!
  Thân Vươn đâu quản lấm đầu,
  Đội trời, lấn biển kiếp sau xin chừa!
  Dại rồi, đau đớn nhớ chưa?
  Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu!
  Nhớ xưa sú, vẹt ngập đầu,,
  Gió to, sóng cả, quan đâu ngó nhòm?
  Giờ đây đẹp đẽ, xanh, ngon…
  Máu tham, cưỡng chế, mắt con cú ngày
  ý đồ: cướp, chiếm, phá ngay
  Trong tay sẵn có súng này, hội kia…
  Chi tiền đập phá, ăn chia…
  Ăn gian, nói dối, tội thì…đổ dân
  Báo chí, web, mạng xa gần,
  Lột trần bản chất quan, quân bạo tàn…
  Lòi đuôi họ cáo gian tham,
  Chờ xem số phận dân oan…vụ này!
  Trời thương Vươn đỡ trắng tay,
  Thoát án tù đầy, cả nước chia vui!
  Cụ Lê…cùng với bao người, ( ĐT L Đ Anh)
  Chung tay vào cuộc, kêu trời đã nghe…
  Vụ này số không…he he! (số 0)
  Chẳng hiểu chuyện gì sẽ đến…mai sau?!

 3. Xin góp một bài sưu tầm trên mạng để Bà con đọc chơi.

  TIÊN LÃNG ĐẠI CÁO
  Thay trời hành hoá, tự ý truyền rằng.
  Từng nghe:
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
  Quân đội, công an lo trừ bạo
  Như nước Việt Nam ta từ trước
  Vốn dành nền độc lập đã lâu
  Đầm, sông, đồng, ruộng đã chia
  Từ Bắc chí Nam đã ổn
  Từ Hồ, Huỳnh, Tôn, Nguyễn bao đời xây nền độc lập
  Đến Lê, Trần, Nguyễn, Trương mỗi người đầu nước một thời
  Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
  Song hào kiệt thời nào cũng có.

  Cho nên:
  Mai Văn Dâu tham công nên thất bại;
  Trần Dụ Châu thích lớn phải tiêu vong;
  Vinashin bắt sống Thanh Bình
  Tòa Sài Gòn giết tươi Kim Phượng
  Việc xưa xem xét,
  Chứng cứ còn ghi.
  Vừa rồi:
  Nhân luật đất chính sự phiền hà
  Để trong nước lòng dân oán hận
  Quân cẩu quan thừa cơ gây hoạ
  Bọn giang hồ còn ỷ thế làm càn
  Ép dân đen mất đất phải vào tù
  Vùi con đỏ hết nghề đi cầu thực
  Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
  Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
  Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
  Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
  (1)
  Anh Vươn:
  Xã Vinh Quang dấy nghĩa
  Huyện Tiên Lãng nương mình
  Ngẫm cướp ngày há đội trời chung
  Căm mọt nước thề không cùng sống
  Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
  Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
  Quên ăn lấn biển, sách thủy nông suy xét đã tinh,
  Ngẫm trước đến nay, lẽ kinh tế đắn đo càng kỹ.
  Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
  Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
  Vừa khi thu hoạch đến tay,
  Chính lúc ruồi xanh kéo tới.
  Lại ngặt vì:
  Minh chúa như sao buổi sớm,
  Liêm quan như lá mùa thu,
  Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
  Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
  Tấm lòng lấn biển, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
  Đắp đập, đắp đê, thường chăm chằm mỗi mùa bão tới.
  Thế mà:
  Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
  Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
  Phần vì giận quân thù ngang dọc,
  Phần vì lo vận nước khó khăn,
  Hải Phòng Thành tiền hết mấy tuần,
  Tiên Lãng Huyện người không một đội.
  Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
  Ta gắng trí khắc phục gian nan.
  Nhân dân bốn cõi một nhà, mạng xã hội ngọn cờ phấp phới
  Báo chí một lòng giúp sức, hoà nước đầm chén rượu ngọt ngào.
  Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
  Anh em mai phục, lấy ít địch nhiều.
  Trọn hay:
  Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
  Lấy chí nhân để thay cường bạo.
  Quyền lực thứ 4 sấm vang chớp giật,
  Mạng xã hội chém trúc chẻ tro bay.
  Sĩ khí đã hăng
  Tinh thần càng mạnh.
  Trung Thoại, Văn Hiền nghe hơi mà mất vía,
  Hữu Ca, Văn Liêm, nín thở cầu thoát thân.
  (2)
  Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt,
  Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công.
  Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ
  Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan.
  Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
  Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.
  Bởi thế:
  Thằng nhãi con Phích, Hiền múa mép không ngừng
  Đồ nhút nhát Thoại, Ca đem dầu chữa cháy
  (3)
  Ngày mồng năm, xã Vinh Quang, hoa cải nổ rền
  Ngày mười hai, họp báo UB, Văn Hiền phá nhà còn cãi
  Ngày mười hai, Văn Phích đổ vấy Văn Anh nhầm lẫn
  Ngày mười bảy, Phó Tổng Trung Thoại gắp lửa bỏ tay dân
  Thuận đà báo chí đua nhau hỏi xoáy
  Bí nước giặc đáp xoay tựa chửi nhau
  Lại thêm trên mạng bốn mặt ép thêm
  Hẹn cùng đầu năm diệt giặc
  Phóng viên kén người hùng hổ
  Biên tập chọn kẻ vuốt nanh
  Bài ra mãi, sâu mọt có nhờn?
  Nước khuấy động, quan trên đã tỏ?.
  Đánh một trận, sạch không kình ngạc
  Đánh hai trận tan tác chim muông.
  Cơn gió to trút sạch lá khô,
  Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
  Trái, phải 2 lề góp sức ra tay,
  Blog, Forum cũng không kém phần sôi nổi
  Vinh Quang, Tiên Lãng, giang hồ ra chặn đầy đường
  Hải Phòng, Việt Nam, phóng viên cũng không nao núng.
  Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
  Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ
  Bị đánh khắp nơi, quan Hải Phòng đề nghị báo ngừng tin
  Thua ở truyền thông, báo bản địa đường cùng đăng nhảm
  (4)
  Lũ cẩu quan thất thế, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
  Nhưng ỷ thế bao che, vẫn lộng hành cho lũ sài lang
  (5)
  Xã tắc bao giờ vững bền?
  Giang sơn bao giờ đổi mới?
  Càn khôn bĩ, thái khi nào?
  Nhật nguyệt hối, minh chưa rõ!
  Ngàn năm vết nhục nhã chưa tan
  Muôn thuở nền thái bình đe dọa!
  Mong trời đất tổ tông linh thiêng lặng thầm phù trợ chúng con!
  Than ôi!
  Một lần hi sinh mìn nổ
  Nên công oanh liệt ngàn năm
  Bốn phương biển cả dõi theo,
  Mong được duy tân khắp chốn.
  Xa gần bá cáo,
  Ai nấy đều hay.
  Nguồn: Blog FB – Bidv Guy

 4. […] Cống Rộc diễn ca […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d người thích bài này: