Archive for Tháng Tư, 2012

Một đám tang khác mọi đám tang

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/04/2012

Nguyễn Phú Trọng đem ma đi bịp kẻ đào mồ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/04/2012

Cồn Dầu, mùa thương khó kéo dài – Kỳ II

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/04/2012

Cồn Dầu, mùa thương khó kéo dài – Kỳ I

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/04/2012

Lê Duẩn – một nhân vật cần được đánh giá đúng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/04/2012