Archive for Tháng Tư 10th, 2012

Cồn Dầu, mùa thương khó kéo dài – Kỳ I

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/04/2012