Archive for Tháng Tư 11th, 2012

Cồn Dầu, mùa thương khó kéo dài – Kỳ II

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/04/2012