Archive for Tháng Tư 12th, 2012

Nguyễn Phú Trọng đem ma đi bịp kẻ đào mồ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/04/2012