Archive for Tháng Mười 13th, 2012

Mày phải ở lại chơi ván khác cho tao gỡ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 13/10/2012