Archive for Tháng Mười Hai, 2012

Lạ thay! Kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 29/12/2012