Archive for Tháng Năm, 2013

Tên nước và cái máng lợn ăn sứt mẻ của ông lão đánh cá

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 29/05/2013

Vụ Phương Uyên: Món quà đắt chào đón ngoại xâm

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/05/2013

Cùng quẫn rồi… thì cắn dậu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/05/2013