Archive for Tháng Năm 12th, 2013

Cùng quẫn rồi… thì cắn dậu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/05/2013