Archive for Tháng Một, 2015

Qua chuyện Nguyễn Bá Thanh đến lời ông Thủ tướng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/01/2015

Phá đám tang, nghề mới thời sản mạt!

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2015

Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh và những điều còn lại

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/01/2015