Archive for the ‘27019887’ Category

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 4

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/08/2011

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 2

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/08/2011

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 1

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/08/2011

Phản xạ có điều kiện và não trạng nô lệ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/04/2011

Giáo xứ Hàm Long, nổi lửa cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/04/2011

Nghịch cảnh hai loại ứng cử viên Quốc hội tiếp xúc cử tri

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 31/03/2011