Archive for the ‘’ Category

LẠI CHUYỆN TRUYỀN THÔNG ĐỒ TỂ VÀ BỊP BỢM

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/09/2008

Phải chăng ông Trưởng ban Tôn giáo đang mắc “bệnh nước lớn”?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers