Archive for Tháng Chín, 2012

Cần phải cảnh giác cao độ với âm mưu hạ uy tín của đảng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/09/2012