Archive for Tháng Mười Một, 2013

Hồ sơ tội ác lại dày thêm

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 28/11/2013

Chỉ cần lắp đèn vào đầu lãnh đạo

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Sáng kiến!

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Biện pháp nghiệp vụ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Cái chân hương lý, cái ghế nhân quyền

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Khi người cộng sản mất phương hướng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/11/2013