Archive for Tháng Mười, 2012

Khi người cộng sản nhận lỗi

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/10/2012

Và đàn dê lại qua cầu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/10/2012

Trong tay cảnh sát cầm dùi cui có gì?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/10/2012

Mày phải ở lại chơi ván khác cho tao gỡ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 13/10/2012

Thăm lại Sơn La

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/10/2012

Chút kỷ niệm với nhà thơ, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/10/2012